Our Take: The Kooks Stretch Their Sound On ‘Listen’